ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ БР. 1/2017

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 22.02.2017. 06:06

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( '' Сл.Гл. РС '' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда у  поступку јавне набавке мале вредности бр.1/2017  за набавку енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године,  дел.број 125 од 17.02.2017. године,  директор Основне школе „Херој Радмила Шишковић“ у Смед. Паланци, дана 21.02.2017. године, доноси

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

   

        Основна школа „Херој Радмила Шишковић“, као наручилац, у поступку ЈНМВ бр. 1/2017,

чији је предмет набавка енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године, додељује Уговор о јавној набавци понуђачу '' Еуро Мотус  д.о.о.“, ул. Војислава Илића бр. 145. 11000 Београд

 

 

О б р а з л о ж е њ е

           

 

       Предмет јавне набавке је набавка енергента-лож уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године, а на основу плана набавке за 2017. годину Основне школе

„Херој Радмила Шишковић“.

            Процењена вредност набавке Одлуком Наручиоца одређена је у износу од 3.000.000,00 динара (три милиона динара ) без ПДВ-а.

            Оглашавање је извршено преко портала Управе за јавне набавке, 07.02.2017. године. На основу  Записника о отварању понуда( дел. број 124 од17.02.2017.год.) , те Извештаја Комисије о стручној оцени понуда (дел. број 125 од 17.02.2017.год.) у  поступку јавне набавке мале вредности бр.1/2017  за набавку енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године   утврђено је  да је на адресу школе благовремено стигла 1 понуда за наведену набавку. Неблаговремених понуда није било.

Напред наведена Комисија је констатовала да je благовремено приспелa  једна понуда понуђача и то :

 

 

 

  1.           Еуро Мотус доо Београд

Понуђена цена за 25000 литара гасног уља екстра лако евро ЕЛ

 2.963.250,00 динара (без ПДВ) , одн. 3.555.900,00 динара(са ПДВ) .

Рок и начин плаћања: одложено плаћање  45 дана од дана испоруке предметног добра и исправно испостављене  фактуре. 

Рок важења понуде 30 дана

Рок испоруке 3 дана од дана пријема захтева; начин испоруке:возилим добављача

Испуњеност услова из конк, документације: ДА

Понуда је комплетна , исправна и прихватљива.

Увидом у приложену конкурсну документацију  констатовано је да напред наведен понуђач испуњава услове прописане ЈНМВ бр 1/2017.

Комисија је на основу свеобухватне и стручне оцене понуде, једногласно одлучила, да предложи наручиоцу, директору ОШ“Херој Радмила Шишковић“ да уговор о ЈНМВ бр 1/2017-набавку енергента –  гасно уље  екстра лако евро  ЕЛ, додели понуђачу Еуро мотус доо из Београда.

 

На основу напред изнетог, директор ОШ“Хероја Радмила Шишковић“ одлучио је као у диспозитиву.

 

 

 

      Упутство о правном средству: Против одлуке се може поднети захтев заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

 

 

 

У Смед. Паланци, дана 21.02.2017.год.         

 

 

 

                                                                              Директор ОШ“Херој Радмила Шишковић“

                                                                                               Слађана Масловарић

Ċ
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
22.02.2017. 06:06
Comments