5.12. 2013.- Jавна набавка мале вредности - набавка лож уља

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 04.12.2013. 07:14

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“

Смедеревска Паланка

Број 578

Датум 4.12. 2013. године

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

Назив наручиоца:Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ 

Адреса наручиоца: Змај Јовина 27, 11420 С. Паланка 

Врста наручиоца: Установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Нафта за грејну сезону 2014 (гасно уље, екстра лако „Евро Л (09000000)

                                          

Елементи критеријума за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“

  • понуђена цена 70 бодова (пондера) - ( најповољнија / посматрана * 70)
  • услови плаћања 20 бодова (пондера)
  • рок испоруке 10 бодова (пондера)

 

Начин преузимања конкурсне документације:

    

  Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ Змај Јовина 27, 11 420 Смедеревска Паланка, на Порталу за јавне набавке, emailom.

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу : Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ Змај Јовина 27, 11 420 Смедеревска Паланка, са назнаком „Не отварати- Понуда за нафту за огрев за  грејну сезону 2014, редни број ЈН 01/2013“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

        Рок за подношење понуда је 13.12. 2013.године. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца  на адреси: Основна школа“Херој Радмила Шишковић“ Змај Јовина 27,  11 420 Смедеревска Паланка, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

 

Место, време и начин отварања понуда:

         

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 13.12. 2013.године. у 12.30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе „Херој Радмила Шишковић“ у С. Паланци, канцеларија директора,  - приземље школе.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

      

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

        Представници понуђача морају имати уредно  овлашћење  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

       Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити на тел: 026-322-060, лице за контакт Ђорђевић Љиљана ,секретар школе, лице овлашћено за спровођење јавне набавке.

 

         Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

ĉ
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
04.12.2013. 07:14
Comments