2018-01-11: ОБАВЕШTЕЊЕ О одлуци комисије за доделу уговора за јавну набавку број 1.1.//2019 – набавка лож уља

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 11.01.2019. 06:18
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О одлуци комисије за доделу уговора за јавну набавку број 1.1.//2019 – набавка лож уља
Комисија Основне школе „Херој Радмила Шишковић“руководећи се критеријумом - најниже цене донела је одлуку да се уговор за ЈН 1//2019. набавка лож уља, закључи са
Кнез петрол доо из Батајнице
Незадовољне понуђачи имају право да у року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца поднесу приговор Комисији за заштиту права.

Дана: 11.1. 2019. г. Наручилац
Основна школа
"Херој Радмила Шишковић"
Директор школе
Мирослав Михајловић _______________________

ą
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
11.01.2019. 06:18
Comments