2012-12-14: Јавна набавка мале вредности наруџбеницом

поставио/ла ОШ ХРШ Администратор 17.12.2012. 07:03   [ ажурирано 17.12.2012. 07:05 ]
ОШ "ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ"
Змај Јовина 27, 11420 Смедеревска Паланка
Тел: +381 (0)26/322-060, Е-пошта: oshrsinfo@oshrs.edu.rs , Сајт: www.oshrs.edu.rs
Мат. Број: 07198396, ПИБ: 101401697, Жиро рачун: 840-16660-06 

Број 1070
Датум 14.12. 2012.


КОМИСИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  «ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ»                                 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ УПУЋУЈЕ


П О З И В

    За прикупљање понуда  за јавну набавку мале вредности наруџбеницом број 11/2012. године
На основу  Закона о јавним набавкама («Сл. Гл. РС» бр 116/08) и Правилника о поступку јавних набавки мале вредности, Комисија за јавну набавку мале вредности позива да поднесете  своју писмену понуду за набавку добара
•    20 000  литара лож  уља добијеног од  деривата нафте, за грејну сезону  2013. године колико је обезбеђено у буџету локалне самоуправе за буџетску 2013. год.
                                                                                                                                                 
Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавне набавке мале вредности, у затвореној коверти на адресу
ОШ «Херој Радмила Шишковић»
Змај Јовина 27
са напоменом:
«Понуда за ЈНМВ: добара – лож уље - НЕ ОТВАРАТИ»
Понуда се доставља најкасније до 20.12. 2012. године до 12.00 сати.
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у Смедеревској Паланци Змај Јовина 27, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 20.9. 2012.године, у 12.15 сати.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.
Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци мале вредности донети до 21.12.2012. Уговор се закључује са понуђачем који под једнаким условима понуди најнижу цену.
Непосредан увид у конкурсну документацију, као и евентуално преузимање, заинтересовани понуђачи могу остварити у просторијама ОШ Херој Радмила Шишковић, Змај Јовина 27, 11420 Смедеревска Паланка код секретара школе  у периоду од 9,00 до 14,00 часова, уз претходну најаву на телефон 026/322-060
Конкурсну документацију можете преузети у електронској форми на блогу школе http://blog.oshrs.edu.rs

Прилози

Основна школа Херој Радмила Шишковићĉ
ОШ ХРШ Администратор,
18.12.2012. 16:15
ĉ
ОШ ХРШ Администратор,
18.12.2012. 16:15
Comments