Јавне набавке

RSS Feed2020-01-20: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

поставио/ла Милан Милошевић 20.01.2020. 04:15   [ ажурирано 20.01.2020. 04:20 ]

2020-01-10: План јавних набавки ОШ "Херој Радмила Шишковић" у 2020.

поставио/ла Милан Милошевић 11.01.2020. 12:26   [ ажурирано 11.01.2020. 13:30 ]

2020-01-10: План јавних набавки ОШ "Херој Радмила Шишковић" у 2020.

2020-01-10: План јавних набавки ОШ "Херој Радмила Шишковић" у 2020.


2018-01-11: ОБАВЕШTЕЊЕ О одлуци комисије за доделу уговора за јавну набавку број 1.1.//2019 – набавка лож уља

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 11.01.2019. 06:18

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О одлуци комисије за доделу уговора за јавну набавку број 1.1.//2019 – набавка лож уља
Комисија Основне школе „Херој Радмила Шишковић“руководећи се критеријумом - најниже цене донела је одлуку да се уговор за ЈН 1//2019. набавка лож уља, закључи са
Кнез петрол доо из Батајнице
Незадовољне понуђачи имају право да у року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца поднесу приговор Комисији за заштиту права.

Дана: 11.1. 2019. г. Наручилац
Основна школа
"Херој Радмила Шишковић"
Директор школе
Мирослав Михајловић _______________________

2019-01-03: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 03.01.2019. 01:21

Основна школа „Херој  Радмила Шишковић“

Смедеревска Паланка

Тел: 026/313-060, 066/8548-701

Број  1

Датум   3.1.  2019.године

                                

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

 

 

 

Назив наручиоца: Основна школа “Херој Радмила Шишковић“

Адреса наручиоца: Ул. Змај Јовина бр. 27,  11420 Смедеревска Паланка

Врста наручиоца: Установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Набавка енергента-лож уља –гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2019. године.

                                          

Елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

     Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа ''Херој Радмила Шишковић ''  Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, на Порталу за јавне набавке, и на сајту за јавне набавке Основне школе''Херој Радмила Шишковић''  http://javnanabavka.oshrs.edu.rs/

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти , затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу : Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, са назнаком „Не отварати- Понуда за набавку енергента-лож уља –екста лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2019.године, редни број ЈН 1/2019“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

        Рок за подношење понуда је 11.1.  2019. године до 12.00 часова.   Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца  на адреси: Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

 

Место, време и начин отварања понуда:

         

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 11.1. 2019.године. у 12.15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, канцеларија директора школе  - приземље.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

      

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

        Представници понуђача морају имати уредно оверено  овлашћење  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

       Одлука о додели уговора  биће донета у року од 3  дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити телефоном 026/313-060 или 066/854 87 01. Лице за контакт Љиљана Ђорђевић,секретар школе,лице овлашћено за спровођење јавне набавке.

 

         Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 31.01.2018. 04:46

Oсновна школа „Херој Радмила Шишковић“
Смедеревска Паланка 11420
Тел: 026/313-060, 066/8548-701
Број 70/1
Датум 30.1.2018.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

 Назив наручиоца: Основна школа “Херој Радмила Шишковић“

Адреса наручиоца: Ул. Змај Јовина бр. 27,  11420 Смедеревска Паланка

Врста наручиоца: Установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Набавка енергента-лож уља –гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2018. године.

Елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

     Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа ''Херој Радмила Шишковић ''  Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, на Порталу за јавне набавке, и на сајту за јавне набавке Основне школе''Херој Радмила Шишковић''  http://javnanabavka.oshrs.edu.rs/

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти , затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу : Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, са назнаком „Не отварати- Понуда за набавку енергента-лож уља –екста лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2018.године, редни број ЈН 1/2018“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

        Рок за подношење понуда је 12.2. 2018. године до 12.00 часова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца  на адреси: Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

 

Место, време и начин отварања понуда:

         

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест ___12.2. 2018.године. у 12.15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, канцеларија директора школе  - приземље.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

      

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

        Представници понуђача морају имати уредно оверено  овлашћење  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

       Одлука о додели уговора  биће донета у року од 3  дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити телефоном 026/313-060 или 066/854 87 01. Лице за контакт Љиљана Ђорђевић,секретар школе,лице овлашћено за спровођење јавне набавке.

 

         Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ БР.1/2017

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 03.03.2017. 04:04   [ ажурирано 03.03.2017. 04:06 ]

Погледати прилог.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ БР. 1/2017

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 22.02.2017. 06:06

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( '' Сл.Гл. РС '' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда у  поступку јавне набавке мале вредности бр.1/2017  за набавку енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године,  дел.број 125 од 17.02.2017. године,  директор Основне школе „Херој Радмила Шишковић“ у Смед. Паланци, дана 21.02.2017. године, доноси

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

   

        Основна школа „Херој Радмила Шишковић“, као наручилац, у поступку ЈНМВ бр. 1/2017,

чији је предмет набавка енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године, додељује Уговор о јавној набавци понуђачу '' Еуро Мотус  д.о.о.“, ул. Војислава Илића бр. 145. 11000 Београд

 

 

О б р а з л о ж е њ е

           

 

       Предмет јавне набавке је набавка енергента-лож уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године, а на основу плана набавке за 2017. годину Основне школе

„Херој Радмила Шишковић“.

            Процењена вредност набавке Одлуком Наручиоца одређена је у износу од 3.000.000,00 динара (три милиона динара ) без ПДВ-а.

            Оглашавање је извршено преко портала Управе за јавне набавке, 07.02.2017. године. На основу  Записника о отварању понуда( дел. број 124 од17.02.2017.год.) , те Извештаја Комисије о стручној оцени понуда (дел. број 125 од 17.02.2017.год.) у  поступку јавне набавке мале вредности бр.1/2017  за набавку енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године   утврђено је  да је на адресу школе благовремено стигла 1 понуда за наведену набавку. Неблаговремених понуда није било.

Напред наведена Комисија је констатовала да je благовремено приспелa  једна понуда понуђача и то :

 

 

 

  1.           Еуро Мотус доо Београд

Понуђена цена за 25000 литара гасног уља екстра лако евро ЕЛ

 2.963.250,00 динара (без ПДВ) , одн. 3.555.900,00 динара(са ПДВ) .

Рок и начин плаћања: одложено плаћање  45 дана од дана испоруке предметног добра и исправно испостављене  фактуре. 

Рок важења понуде 30 дана

Рок испоруке 3 дана од дана пријема захтева; начин испоруке:возилим добављача

Испуњеност услова из конк, документације: ДА

Понуда је комплетна , исправна и прихватљива.

Увидом у приложену конкурсну документацију  констатовано је да напред наведен понуђач испуњава услове прописане ЈНМВ бр 1/2017.

Комисија је на основу свеобухватне и стручне оцене понуде, једногласно одлучила, да предложи наручиоцу, директору ОШ“Херој Радмила Шишковић“ да уговор о ЈНМВ бр 1/2017-набавку енергента –  гасно уље  екстра лако евро  ЕЛ, додели понуђачу Еуро мотус доо из Београда.

 

На основу напред изнетог, директор ОШ“Хероја Радмила Шишковић“ одлучио је као у диспозитиву.

 

 

 

      Упутство о правном средству: Против одлуке се може поднети захтев заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

 

 

 

У Смед. Паланци, дана 21.02.2017.год.         

 

 

 

                                                                              Директор ОШ“Херој Радмила Шишковић“

                                                                                               Слађана Масловарић

2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 07.02.2017. 00:57   [ ажурирано 09.02.2017. 01:25 ]

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“

Смедеревска Паланка 11420

Тел: 026/313-060, 066/8548-701

Број 94

Датум 7 .2.2017.године

 

Назив наручиоца: Основна школа “Херој Радмила Шишковић“

Адреса наручиоца: Ул. Змај Јовина бр. 27,  11420 Смедеревска Паланка

Врста наручиоца: Установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Набавка енергента-лож уља –гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године.

                                          

Елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

     Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа ''Херој Радмила Шишковић ''  Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, на Порталу за јавне набавке, и на сајту за јавне набавке Основне школе''Херој Радмила Шишковић''  http://javnanabavka.oshrs.edu.rs/

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти , затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу : Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, са назнаком „Не отварати- Понуда за набавку енергента-лож уља –екста лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017.године, редни број ЈН 1/2017“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

        Рок за подношење понуда је 17.2. 2017. године до 12.00 часова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца  на адреси: Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

 

Место, време и начин отварања понуда:

         

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест ___17.2. 2017.године. у 12.15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, канцеларија директора школе  - приземље.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

      

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

        Представници понуђача морају имати уредно оверено  овлашћење  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

       Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5  дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити телефоном 026/313-060 или 066/854 87 01. Лице за контакт Љиљана Ђорђевић,секретар школе,лице овлашћено за спровођење јавне набавке.

 

         Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

 

Јавна набавка Гасног уља екстра лако ЕЛ 1.1.1/2016

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 05.01.2016. 08:52

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“

Смедеревска Паланка 11420

Тел: 026/313-060, 066/8548-701

Број 4

Датум 5.1.2016.године

                                

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

 

 

 

Назив наручиоца: Основна школа “Херој Радмила Шишковић“

Адреса наручиоца: Ул. Змај Јовина бр. 27,  11420 Смедеревска Паланка

Врста наручиоца: Установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Набавка енергента –гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2016. године.

                                           

Елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

     Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа ''Херој Радмила Шишковић ''  Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, на Порталу за јавне набавке, и на сајту за јавне набавке Основне школе''Херој Радмила Шишковић''  http://javnanabavka.oshrs.edu.rs/

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти , затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу : Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, са назнаком „Не отварати- Понуда за набавку енергента-гасног уља – екста лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2016.године, редни број ЈН 1.1.1/2016“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

        Рок за подношење понуда је 14.1. 2016.године до 12.00 часова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца  на адреси: Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

 

Место, време и начин отварања понуда:

         

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест ___14.1. 2016.године. у 12.15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, канцеларија директора школе  - приземље.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

      

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

        Представници понуђача морају имати уредно оверено  овлашћење  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

       Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5  дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити телефоном 026/313-060 или 066/8548-701. Лице за контакт Љиљана Ђорђевић,секретар школе,лице овлашћено за спровођење јавне набавке.

 

         Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

1-10 of 17