Јавне набавке

RSS Feed


OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ БР.1/2017

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 03.03.2017. 04:04   [ ажурирано 03.03.2017. 04:06 ]

Погледати прилог.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ БР. 1/2017

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 22.02.2017. 06:06

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( '' Сл.Гл. РС '' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда у  поступку јавне набавке мале вредности бр.1/2017  за набавку енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године,  дел.број 125 од 17.02.2017. године,  директор Основне школе „Херој Радмила Шишковић“ у Смед. Паланци, дана 21.02.2017. године, доноси

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

   

        Основна школа „Херој Радмила Шишковић“, као наручилац, у поступку ЈНМВ бр. 1/2017,

чији је предмет набавка енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године, додељује Уговор о јавној набавци понуђачу '' Еуро Мотус  д.о.о.“, ул. Војислава Илића бр. 145. 11000 Београд

 

 

О б р а з л о ж е њ е

           

 

       Предмет јавне набавке је набавка енергента-лож уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године, а на основу плана набавке за 2017. годину Основне школе

„Херој Радмила Шишковић“.

            Процењена вредност набавке Одлуком Наручиоца одређена је у износу од 3.000.000,00 динара (три милиона динара ) без ПДВ-а.

            Оглашавање је извршено преко портала Управе за јавне набавке, 07.02.2017. године. На основу  Записника о отварању понуда( дел. број 124 од17.02.2017.год.) , те Извештаја Комисије о стручној оцени понуда (дел. број 125 од 17.02.2017.год.) у  поступку јавне набавке мале вредности бр.1/2017  за набавку енергента лож-уља-гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године   утврђено је  да је на адресу школе благовремено стигла 1 понуда за наведену набавку. Неблаговремених понуда није било.

Напред наведена Комисија је констатовала да je благовремено приспелa  једна понуда понуђача и то :

 

 

 

  1.           Еуро Мотус доо Београд

Понуђена цена за 25000 литара гасног уља екстра лако евро ЕЛ

 2.963.250,00 динара (без ПДВ) , одн. 3.555.900,00 динара(са ПДВ) .

Рок и начин плаћања: одложено плаћање  45 дана од дана испоруке предметног добра и исправно испостављене  фактуре. 

Рок важења понуде 30 дана

Рок испоруке 3 дана од дана пријема захтева; начин испоруке:возилим добављача

Испуњеност услова из конк, документације: ДА

Понуда је комплетна , исправна и прихватљива.

Увидом у приложену конкурсну документацију  констатовано је да напред наведен понуђач испуњава услове прописане ЈНМВ бр 1/2017.

Комисија је на основу свеобухватне и стручне оцене понуде, једногласно одлучила, да предложи наручиоцу, директору ОШ“Херој Радмила Шишковић“ да уговор о ЈНМВ бр 1/2017-набавку енергента –  гасно уље  екстра лако евро  ЕЛ, додели понуђачу Еуро мотус доо из Београда.

 

На основу напред изнетог, директор ОШ“Хероја Радмила Шишковић“ одлучио је као у диспозитиву.

 

 

 

      Упутство о правном средству: Против одлуке се може поднети захтев заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

 

 

 

У Смед. Паланци, дана 21.02.2017.год.         

 

 

 

                                                                              Директор ОШ“Херој Радмила Шишковић“

                                                                                               Слађана Масловарић

2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 07.02.2017. 00:57   [ ажурирано 09.02.2017. 01:25 ]

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“

Смедеревска Паланка 11420

Тел: 026/313-060, 066/8548-701

Број 94

Датум 7 .2.2017.године

 

Назив наручиоца: Основна школа “Херој Радмила Шишковић“

Адреса наручиоца: Ул. Змај Јовина бр. 27,  11420 Смедеревска Паланка

Врста наручиоца: Установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Набавка енергента-лож уља –гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017. године.

                                          

Елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

     Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа ''Херој Радмила Шишковић ''  Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, на Порталу за јавне набавке, и на сајту за јавне набавке Основне школе''Херој Радмила Шишковић''  http://javnanabavka.oshrs.edu.rs/

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти , затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу : Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, са назнаком „Не отварати- Понуда за набавку енергента-лож уља –екста лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2017.године, редни број ЈН 1/2017“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

        Рок за подношење понуда је 17.2. 2017. године до 12.00 часова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца  на адреси: Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

 

Место, време и начин отварања понуда:

         

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест ___17.2. 2017.године. у 12.15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, канцеларија директора школе  - приземље.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

      

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

        Представници понуђача морају имати уредно оверено  овлашћење  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

       Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5  дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити телефоном 026/313-060 или 066/854 87 01. Лице за контакт Љиљана Ђорђевић,секретар школе,лице овлашћено за спровођење јавне набавке.

 

         Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

 

Јавна набавка Гасног уља екстра лако ЕЛ 1.1.1/2016

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 05.01.2016. 08:52

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“

Смедеревска Паланка 11420

Тел: 026/313-060, 066/8548-701

Број 4

Датум 5.1.2016.године

                                

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

 

 

 

Назив наручиоца: Основна школа “Херој Радмила Шишковић“

Адреса наручиоца: Ул. Змај Јовина бр. 27,  11420 Смедеревска Паланка

Врста наручиоца: Установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Набавка енергента –гасно уље екстра лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2016. године.

                                           

Елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

     Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа ''Херој Радмила Шишковић ''  Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, на Порталу за јавне набавке, и на сајту за јавне набавке Основне школе''Херој Радмила Шишковић''  http://javnanabavka.oshrs.edu.rs/

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти , затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу : Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, са назнаком „Не отварати- Понуда за набавку енергента-гасног уља – екста лако евро ел за грејну сезону до 31.12.2016.године, редни број ЈН 1.1.1/2016“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

        Рок за подношење понуда је 14.1. 2016.године до 12.00 часова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца  на адреси: Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

 

Место, време и начин отварања понуда:

         

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест ___14.1. 2016.године. у 12.15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе "Херој Радмила Шишковић" Ул. Змај Јовина бр. 27, 11420 Смедеревска Паланка, канцеларија директора школе  - приземље.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

      

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

        Представници понуђача морају имати уредно оверено  овлашћење  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

       Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5  дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити телефоном 026/313-060 или 066/8548-701. Лице за контакт Љиљана Ђорђевић,секретар школе,лице овлашћено за спровођење јавне набавке.

 

         Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 03.07.2015. 02:23   [ ажурирано 03.07.2015. 02:26 ]

У прилогу се налази: - јавни позив за јавну набавку - набавка и уградња ПВЦ столарије, као и демонтирање постојеће
                                 - Конкурсна документација
                                 - Предмер и предрачун прозора

Измена Конкурсне документације за ЈНМВ бр.1.1.1/2015 и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 14.01.2015. 04:17   [ ажурирано 14.01.2015. 04:19 ]

У прилогу се налази
1. Измена Конкурсне документације за ЈНМВ бр.1.1.1/2015
2.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда а ЈНМВ бр.1.1.1/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1.1.1/2015-НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА ЛОЖ УЉЕ-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 09.01.2015. 03:03   [ ажурирано 09.01.2015. 03:04 ]

Позив и конкурсна документација су у прилогу.

06.02. 2014. JN- набавка хемијских средстава

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 11.02.2014. 03:06

Јавни позив хемијских средстава,  ЈН-1

5.12. 2013.- Jавна набавка мале вредности - набавка лож уља

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 04.12.2013. 07:14

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“

Смедеревска Паланка

Број 578

Датум 4.12. 2013. године

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

Назив наручиоца:Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ 

Адреса наручиоца: Змај Јовина 27, 11420 С. Паланка 

Врста наручиоца: Установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке: Нафта за грејну сезону 2014 (гасно уље, екстра лако „Евро Л (09000000)

                                          

Елементи критеријума за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“

  • понуђена цена 70 бодова (пондера) - ( најповољнија / посматрана * 70)
  • услови плаћања 20 бодова (пондера)
  • рок испоруке 10 бодова (пондера)

 

Начин преузимања конкурсне документације:

    

  Конкурсна документација може се преузети на адреси: Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ Змај Јовина 27, 11 420 Смедеревска Паланка, на Порталу за јавне набавке, emailom.

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу : Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ Змај Јовина 27, 11 420 Смедеревска Паланка, са назнаком „Не отварати- Понуда за нафту за огрев за  грејну сезону 2014, редни број ЈН 01/2013“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

        Рок за подношење понуда је 13.12. 2013.године. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца  на адреси: Основна школа“Херој Радмила Шишковић“ Змај Јовина 27,  11 420 Смедеревска Паланка, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

 

Место, време и начин отварања понуда:

         

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 13.12. 2013.године. у 12.30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе „Херој Радмила Шишковић“ у С. Паланци, канцеларија директора,  - приземље школе.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

      

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

        Представници понуђача морају имати уредно  овлашћење  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

       Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити на тел: 026-322-060, лице за контакт Ђорђевић Љиљана ,секретар школе, лице овлашћено за спровођење јавне набавке.

 

         Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

2013-04-24: Захтев за понудом

поставио/ла ОШ ХРШ Администратор 30.04.2013. 00:37

ОСНОВНА ШКОЛА «ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ»

Змај Јовина 27, 11420 Смед. Паланка, Република Србија

Мат. број: 07198396 , ПИБ: 101401697, Шиф. делатности: 80101
Тел: +381(0)26/322-060, Е-маил:
oshrsinfo@oshrs.edu.rs,  Веб: www.oshrs.edu.rs

Датум: 24.4.2013.год.

Број:  209/2013

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Захтев за понудом

 

Поштовани,

 

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ планира да конкурише за средства Амбасаде Јапана у Србији сагласно условима на сајту амбасаде на веб адреси http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/donacije.html. Да би смо конкурисали за средства Амбасаде Јапана у Србији потребне су нам три понуде различитих понуђача.

Сагласно приложеном предмеру и предрачуну за радове на фискултурној сали, потребно је да нам доставите понуду изражену у еврима, без ПДВ што треба да буде истакнуто у понуди, са роком важности 12 месеци уз навођење свих идентификационих података понуђача.

Одлуку о избору понуђача доноси донатор на основу предлога пројекта којим конкуришемо и чији ће саставни део бити добијене понуде.

Рок за достављање понуде је 9. мај 2013. на адресу

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“

Змај Јовина 27

11420 Смедеревска Паланка

Адреса електронске поште је oshrsinfo@oshrs.edu.rs.

Телефон за контакте је 026/322-060.

 

Срдачан поздрав

 

 

Директор ОШ „Херој Радмила Шишковић“

 

Ненад Марковић

 

Прилози:

Предмер и предрачун за радове на фискултурној сали.

Прилози

Основна школа Херој Радмила Шишковић1-10 of 11